Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van HuisHunters, zoals deze beschikbaar is gesteld door Rockhard Real Estate B.V.

Op het gebruik van deze website (www.huishunters.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rockhard Real Estate B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Rockhard Real Estate B.V.

Geen garantie op juistheid

Voor prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- van wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Rockhard Real Estate B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Rockhard Real Estate B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of services op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Rockhard Real Estate B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Rockhard Real Estate B.V. op deze pagina.

Aan de informatie en content op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Het kan voorkomen dan informatie op de website niet volledig of juist is. Wij vragen u om informatie altijd bij ons te verifiëren. Daarvoor kunt u contact opnemen per e-mail via [email protected] of per telefoon via 020-3086110.