Algemene voorwaarden van HuisHunters

HuisHunters is onderdeel van Rockhard Real Estate B.V. ([email protected])

Definities

- HuisHunters: onderdeel van Rockhard Real Estate B.V., gevestigd te Danzigerkade 13 1013AR Amsterdam onder KvK nr. 84501766.

- Klant: degene met wie HuisHunters een overeenkomst is aangegaan, danwel degene waarmee HuisHunters een schriftelijk akkoord heeft voor verkoop en/of aankoop;

- Partijen: HuisHunters en klant samen;

- Opdrachtgever: de (rechts)persoon en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst in opdracht waarvan de diensten worden verricht en/of onroerende zaken worden geleverd, al dan niet zijnde koper;

- Overeenkomst: de overeenkomst die tussen HuisHunters en Opdrachtgever is gesloten in verband met de door HuisHunters voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, dan wel de koopovereenkomst die tussen HuisHunters en Opdrachtgever is gesloten in verband met de door HuisHunters aan Opdrachtgever te leveren onroerende zaak, tenzij anders vermeld;

- Opdracht: de werkzaamheden zoals omschreven in de Overeenkomst.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ wordt hier tevens onder verstaan per e-mail en/of per Whatsapp, tenzij anders vermeld.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens HuisHunters.

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Klant en/of Opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.

Offertes en overige aanbiedingen

Een offerte en/of enig ander aanbod van HuisHunters is geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of kennelijke fouten in een offerte en/of enige ander aanbod binden HuisHunters niet.

Tenzij in de offerte en/of enig ander aanbod een andere termijn is vermeld heeft een offerte een geldigheidsduur van 10 (tien) dagen, waarna het aanbod vervalt.

Een offerte en/of enig ander aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige orders.

Prijzen en tarieven

De door Klant en/of Opdrachtgever te betalen prijs zal worden bepaald op basis van de in de Overeenkomst bepaalde tarieven, alsmede bepaalde overige kosten en bedragen die HuisHunters in verband met de uitvoering van de Overeenkomst aan derden verschuldigd is. HuisHunters behoudt zich het recht voor de tarieven en de hoogte van overige kosten te allen tijde te wijzigen.

Wanneer in de Overeenkomst, in afwijking van hetgeen is bepaald in het eerste lid van dit artikel, een vaste prijs (of fixed fee) is overeengekomen, geldt deze als de prijs voor de uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst. De onkosten die niet in de Overeenkomst zijn gespecificeerd en die HuisHunters moet maken bij uitvoering van de Overeenkomst, komen voor rekening van Klant en/of Opdrachtgever.

Alle door HuisHunters opgegeven prijzen en tarieven zijn, indien en voor zover niet anders is overeengekomen, uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief BTW en eventueel overige wettelijke heffingen en toeslagen. Alle prijzen zijn bovendien exclusief reis- en verblijfskosten, transportkosten, onderzoekskosten en kosten van het inschakelen van een deskundige, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

HuisHunters is gerechtigd prijsverhogingen die zich voordoen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, maar voordat HuisHunters de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst volledig heeft kunnen voldoen, aan Klant en/of Opdrachtgever door te berekenen. Daaronder wordt tevens begrepen verhogingen van de prijs als gevolg van wettelijke heffingen en/of toeslagen. Klant en/of Opdrachtgever is gerechtigd binnen 7 (zeven) dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de Overeenkomst te ontbinden, behoudens in die gevallen waarin de prijsverhoging het gevolg is van (verhoging van) wettelijke tarieven, accijns, belastingen en/of andere toeslagen van overheidswege.

Wanneer in de Overeenkomst is opgenomen dat HuisHunters op verzoek van Klant en/of Opdrachtgever een limietbedrag aanhoudt en een verhoging van het limietbedrag noodzakelijk is in verband met de (volledige) uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst, is HuisHunters gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat Klant en/of Opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de verhoging van de limiet, dan wel nadere afspraken zijn gemaakt omtrent de (financiële) voorwaarden voor de uitvoering van de nog te verrichten werkzaamheden uit hoofde de Overeenkomst.

Facturering en betaling

Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, (zonder inhouding of korting) te geschieden binnen 7 (zeven) dagen na dagtekening van de factuur. De betaling dient te geschieden op de door HuisHunters in de factuur aangegeven wijze, in de op de factuur aangegeven valuta en op het door HuisHunters opgegeven rekeningnummer.

De termijn van 7 (zeven) dagen is een fatale termijn. Bij het niet tijdig betalen is Opdrachtgever derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is de volledige vordering tot betaling onmiddellijk opeisbaar.

De vordering tot volledige betaling is eveneens onmiddellijk opeisbaar indien:
- aan Klant en/of Opdrachtgever faillissement is verleend, een verzoek daartoe is ingediend, door Klant en/of Opdrachtgever surseance van betaling is aangevraagd of Klant en/of Opdrachtgever op enige andere wijze de beschikking over zijn vermogen verliest; of
- indien beslag op goederen of vorderingen van Klant en/of Opdrachtgever wordt of dreigt te worden gelegd; of
- indien Klant en/of Opdrachtgever als rechtspersoon wordt ontbonden of geliquideerd.

Wanneer de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen het in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn, is Klant en/of Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en de kosten in een daartoe noodzakelijke gerechtelijke procedure. Indien en voor zover Klant en/of Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf worden daarbij de toepasselijke wettelijke regelingen gevolgd. Handelt Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf dan zal opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten aan HuisHunters vergoeden.

Indien Klant en/of Opdrachtgever nalaat aan een dergelijk verzoek van HuisHunters te voldoen, is HuisHunters gerechtigd naar haar keuze en voor zover redelijk de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat haar verzoek is ingewilligd, dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding door Klant en/of Opdrachtgever van een offerte of aanbod. Een koopovereenkomst die betrekking heeft op een onroerende zaak komt slechts tot stand wanneer zowel Klant en/of Opdrachtgever als HuisHunters of uiteindelijke koper, die aangedragen is door HuisHunters of een derden partij waarme HuisHunters samenwerkt, de koopovereenkomst hebben ondertekend.

Wijziging van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, of annulering van de Overeenkomst is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van HuisHunters.

Indien sprake is van totstandkoming van een koopovereenkomst betrekking hebbende op een onroerende zaak heeft HuisHunters Klant en/of Opdrachtgever uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat zij het verkochte nooit zelf op feitelijk heeft gebruikt en daardoor Klant en/of Opdrachtgever niet heeft kunnen informeren over eigenschappen c.q. gebreken aan het verkochte waarvan zij op de hoogte zou zijn geweest als zij het verkocht zelf feitelijk had gebruikt. Dergelijke eigenschappen c.q. gebreken komen voor risico van de Klant en/of Opdrachtgever.

Uitvoering van de Opdracht en/of Overeenkomst

HuisHunters voert de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen naar beste inzicht en vermogen uit.

HuisHunters verricht de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst naar eigen inzicht en is daarbij gerechtigd om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door haar aan te wijzen derden.

De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de Klant en/of Opdrachtgever.

Klant en/of Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens waarvan HuisHunters schriftelijk of telefonisch aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, in de door HuisHunters gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van HuisHunters te stellen. Klant en/of Opdrachtgever draagt het risico van iedere schade als gevolg van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig van Klant en/of Opdrachtgever ontvangen gegevens.

Klachten

De Klant en/of Opdrachtgever dient een door HuisHunters verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. De Klant en/of Opdrachtgever dienen HuisHunters uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van tekortkomingen schriftelijk op de hoogte te stellen.

De Klant en/of Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het doen van onderzoek naar koop- en huurprijzen. De verkoper van een onroerende zaak dient zelf onderzoek te doen naar een redelijke verkoopprijs of (ver)huurprijs.

HuisHunters is slechts bemiddelaar bij het verhandelen van een onroerende zaak. Hierbij handelt HuisHunters als onpartijdige en neutrale partij die enkel vraag en aanbod bij elkaar brengt om zo tot een Overeenkomst te komen betreffende een onroerende zaak.

Klachten dienen zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven, zodat HuisHunters in staat is hier adequaat op te reageren. De Klant en/of Opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen Partijen.

Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: die omstandigheden waarvan HuisHunters niet behoefde te verwachten dat deze zich voor zouden doen en/of waarop HuisHunters geen invloed kan of heeft kunnen uitoefenen. Onder deze omstandigheden worden onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.), overheidsmaatregelen, dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, storingen van internet, datanetwerk of andere telecommunicatie faciliteiten, gebrekkigheid van zaken of verlate aanlevering of ongeschiktheid van systemen of andere programmatuur, apparatuur of materialen waarvan Klant en/of Opdrachtgever het gebruik aan HuisHunters heeft voorgeschreven, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van HuisHunters verhinderen of beperken, ziekte, stakingen, werkonderbrekingen, molest, brand, het verloren gaan van te verwerken materialen of onvoorzien grondstoffenschaarste en import- of handelsbeperkingen. teven wordt daaronder mede begrepen stagnatie bij (toe-)leveranciers of andere derden waarvan HuisHunters afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst indien en voor zover deze omstandigheden nakoming van de Overeenkomst onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken.

Indien HuisHunters als gevolg van overmacht verhinderd zal zijn uitvoering te geven aan de Overeenkomst, behoudt HuisHunters zich het recht voor de Levertijd te verlengen met de duur van de overmacht en de duur van de periode die eventueel benodigd is om op te starten.

Indien nakoming van de Overeenkomst door HuisHunters als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is of langer duurt dan 30 kalenderdagen zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot enige schadevergoeding bestaan.

Recht op ontbinding van de overeenkomst

Indien de Klant en/of Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft HuisHunters het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een zodanige ontbinding geschiedt door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling. Behoudens het geval waarin een termijn voor nakoming is overeengekomen zal Klant en/of Opdrachtgever eerst schriftelijk en gemotiveerd in gebreke worden gesteld en een termijn van nakoming worden gegeven alvorens de Overeenkomst door HuisHunters wordt ontbonden.

Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft HuisHunters het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, indien Klant en/of Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van de op hem rustende verplichtingen uit hoofde de Overeenkomst en/of aan Klant en/of Opdrachtgever is verzocht om een vooruitbetaling te verrichten en door Klant en/of Opdrachtgever geen zekerheid wordt verstrekt of de verstrekte zekerheid naar het oordeel van HuisHunters onvoldoende is en/of door HuisHunters geen (afdoende) vooruitbetaling van Klant en/of Opdrachtgever is ontvangen.

HuisHunters is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is en/of wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van HuisHunters kan worden gevergd.

Onverminderd het bepaalde in dit artikel, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft HuisHunters het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:
- Klant en/of Opdrachtgever de (vrije) beschikking over zijn gehele vermogen of een wezenlijk deel daarvan verliest of dreigt te verliezen;
- aan een Klant en/of Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
- aan een Klant en/of Opdrachtgever faillissement is verleend;
- de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Klant en/of Opdrachtgever van toepassing is verklaard of Klant en/of Opdrachtgever onder curatele is gesteld;
- Klant en/of Opdrachtgever of een afnemer van hen niet (meer) beschikt over een wettelijk voorgeschreven vergunning of op enige andere wijze niet (meer) voldoet aan de wettelijk of in het maatschappelijk verkeer geldende vereisten die aan hem worden gesteld;
- ten laste van Klant en/of Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 1 (één) maand is opgeheven;
- Klant en/of Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk verkoopt, beëindigt of ontbindt.

Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft Klant en/of Opdrachtgever het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:
- HuisHunters de beschikking over haar gehele vermogen of een wezenlijk deel daarvan verliest of dreigt te verliezen;
- aan HuisHunters surseance van betaling is verleend;
- HuisHunters failliet is verklaard;
- HuisHunters haar activiteiten geheel of gedeeltelijk beëindigt of ontbindt en als gevolg daarvan haar verplichtingen jegens Klant en/of Opdrachtgever niet meer kan nakomen.

Klant en/of Opdrachtgever is gehouden om de schade die HuisHunters als gevolg van ontbinding lijdt en zal lijden, volledig aan HuisHunters te vergoeden. Onder schade wordt in dit lod zowel directe als indirecte schade begrepen.

Indien HuisHunters overgaat tot opschorting of ontbinding, is HuisHunters jegens Klant en/of Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van enige schade dan wel kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien ontbinding van de Opdracht door HuisHunters op grond van dit artikel plaatsvindt, worden door deze ontbinding alle door Klant en/of Opdrachtgever aan HuisHunters verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

Aansprakelijkheid

HuisHunters is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder bedrijfs- en vervolgschade, die ontstaan door geleverde onroerende zaken, verstrekte adviezen en overige door HuisHunters verstrekte gegevens, dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde onroerende zaken en/of diensten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van HuisHunters.

Naast het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is HuisHunters niet aansprakelijk voor schade bij Klant en/of Opdrachtgever of een derde, die is veroorzaakt door het gebruik en/of de verweking van de geleverde onroerende zaken en/of diensten, door verstrekte adviezen, beschadiging en door de afgesproken (verkoop)prijs, tenzij deze schade gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van HuisHunters.

HuisHunters aanvaardt daarnaast geen aansprakelijkheid voor enige schade bij Klant en/of Opdrachtgever en/of derde die het gevolg is van het gebruik, de verwerking, beschadiging of verlies van diensten die door haar zijn geleverd dan wel adviezen die zijn verstrekt en waarvoor zij geen tegenprestatie ontvangt.

HuisHunters aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door dat de geleverde onroerende zaken en/of diensten niet volgens de geldende (wettelijke) voorschriften en/of Europese normeringen worden toegepast. Klant en/of Opdrachtgever dient voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zelf te controleren of de onroerende zaken en/of diensten voldoen aan de geldende (wettelijke) voorschriften en op de correcte wijze kunnen worden toegepast.

Uitsluitend voor zover HuisHunters toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, kan HuisHunters worden gehouden tot vergoeding van de daardoor veroorzaakte directe en voorzienbare schade.

De aansprakelijkheid van HuisHunters is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het totale bedrag dat door Klant en/of Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst aan HuisHunters is betaald, althans zal de geval uit hoofde van de door HuisHunters afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De aansprakelijkheid van HuisHunters rekt dan ook niet tot enige verdere schade, waaronder, maar niet uitsluitend, bedrijfsschade winstderving en schade voortvloeiende uit aanspraken van derden.

Geheimhouding

Klant en/of Opdrachtgever en HuisHunters verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding heeft geen betrekking op informatie die algemeen bekend is en geen betrekking op vertrouwelijk informatie die, anders dan door niet-naleving van de OVereenkomst en de algemene voorwaarden, openbaar is geworden.

Indien HuisHunters op grond van een wettelijk bepaling od een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijk informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en HuisHunters zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is HuisHunters niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Klant en/of Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Klant en/of Opdrachtgever en HuisHunters zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Optie: indien Klant en/of Opdrachtgever handelt in strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en derde lid van dit artikel, is Klant en/of Opdrachtgever aan HuisHunters -zonder nadere ingebrekestelling- een boete verschuldigd van €10.000,- (tienduizend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van HuisHunters op schadevergoeding op grond van de wet.

Persoonsgegevens

Hoe HuisHunters omgaat met privacy en gegevensuitwisseling is vastgelegd in haar privacyverklaring.

Verjaring

Alle rechtsvorderingen jegens HuisHunters, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 (één) kalenderjaar gerekend vanaf het moment dat de betreffende vordering opeisbaar is geworden.

Wijziging algemene voorwaarden

HuisHunters is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In een voorkomend geval zal HuisHunters Klant en/of Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. HuisHunters overhandigt of stuurt de nieuwe versie van de algemene voorwaarden aan Klant en/of Opdrachtgever.

Tussen de kennisgeving aan Klant en/of Opdrachtgever en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste 30 (dertig) dagen zitten. Tenzij door HuisHunters een andere termijn wordt aangegeven, treden de wijzigingen 30 (dertig) dagen na kennisgeving in werking.

Indien Klant en/of Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, en de wijziging van de algemene voorwaarden heeft tot gevolg dat aan Klant en/of Opdrachtgever een prestatie wordt geleverd die wezenlijk afwijkt van de overeengekomen prestatie heeft deze Klant en/of Opdrachtgever conform artikel 6:237 sub c BW de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Geschillen en toepasselijk recht

Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te ‘s-Gravenhage.